Advisory Committee


Hideki Hashimoto
Chuo Univ., Japan


Kok-Meng Lee
Georgia Inst. of Tech., USA


Shigeki Sugano
Waseda Univ., Japan


I-Ming Chen
Nanyang Tech Univ., Singapore

Steering Committee


Gursel Alici
Univ. of Wollongong, Australia


Jordan Berg
National Science Found., USA


Martin Buss
TU Munich, Germany


Hiroshi Fujimoto
Univ. of Tokyo, Japan


Jang-Myung Lee
Pusan National Univ., Korea


Dong Sun
City Univ. of Hong Kong, China


Shane Xie
Univ. of Leeds, UK


Jingang Yi
Rutgers Univ., USA


Bin Yao
Purdue Univ., USA


Mihoko Niitsuma
Chuo Univ., Japan


Jun Ueda
Georgia Institute of Tech., USA


Heike Vallery
TU Delft, Netherlands